Å oppdra en skjæreunge

Klar til å forlate fosterhjemmet. I all fall fysisk…
Med en grein kan den selv gå ut av kassa si når den vil.
Skjærer spiser det meste, så de kan gjerne få smake når dere spiser, men fortrinnsvis mest naturlige råvarer.
Det er viktig å få i seg nok væske
Ikke vanskelig å se at noen vil ha mat…
Ikke helt stor nok til å spise selv, men den lærer hvor maten befinner seg.

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store