Det virker som veldig mange ikke forstår konseptet med opprinnelsesgaranti for strøm. Egentlig er det veldig enkelt, men så fort man begynner å blande inn hvilke elektroner du personlig har i stikkontakten din blir det bare rot.

Man kan alltids diskutere om det fungerer etter intensjonen eller om det er…

Først litt advarsler og formaninger.

Klar til å forlate fosterhjemmet. I all fall fysisk…

Skjæreunger (og mange andre fulger) hopper ut/blir kastet ut av redet, noen ganger før de er helt klare til å fly. Spesielt trostunger kan man ofte se seint på våren (rundt slutten av mai), hoppe rundt på bakken. Så lenge foreldrene er i nærheten, og…

This is not going to be an in depth description of YAML, but just a very basic example of how the config in Home Assistant is to be understood if you have some understanding of lists and dictionaries in python, but struggle to wrap your head around yaml.

Consider the…

Til nå har jeg snakket mest om noen generelle tanker og måter å tenke på. Prøvd å gi et overordnet bilde av hva jeg mener er viktig i en hjemmeautomasjons- eller “smarthus”-løsning. Nå er det på tide å bli litt konkret.

For meg var det to ting som var vesentlige da jeg skulle finne hjernen i mitt system. Som jeg sa i en annen sammenheng:

Du har i praksis to retninger. Enten en proprietær helvetesløsning der du blir bundet på hender og føtter og må selge din førstefødte og resten av…

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store