Hjemmeautomasjon #1 — Smarthus eller apphus?

Jeg har det siste halve året lekt litt med å gjøre hjemmet smartere. Det har også gjort meg litt smartere, så jeg tenkte å dele noen av erfaringene jeg har gjort meg, så kanskje andre slipper å gå i alle de samme fellene.

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store