Hjemmeautomasjon #2 — Smarte løsninger eller smarte mennesker

Etter å ha gjort noen spede forsøk med enkle midler skjønte jeg at jeg måtte gå “all in” hvis dette skulle bli en smart løsning.

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store