Introduksjon til Skogliv

Alle kommandoer du vil bruke begynner med “/”. Alt du skriver som ikke starter med en skråstrek går rett ut i chat med alle de andre brukerne!

Verdener

I Hub velger du hvilken verden du vil spille i

Bevege seg rundt

“Spawn” i Survival

Meny

Meny-systemet

De første skrittene

Penger

Annet

--

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

More from Medium

Update: Changes in development of the MetaWaferse

Media Literacy’s Role in the Time of Misinformation

Depth Of Redux Toolkit