PostNord #1

Fra T. HANSEN GRUPPEN AS, Levert 29.okt. 2021

Fra NETONNET (MYPACK), Levert 08.des. 2021

Fra EUZIEL INTERNATIONAL GMBH, Levert 02.feb. 2022

Fra APOTEK 1 GRUPPEN AS — NETTAPOTEKET, Levert 17.feb. 2022

Fra TAKRAILS.NO C/O RODIN&CO, Levert 19.april 2022

Sending levert med Posten. Bestilt nøyaktig samtidig som PostNord-pakka fra Takrails AS

Bonusrunde

--

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

More from Medium

Hi , there ! I thought I should stop by once again today.

The 7 game dev resources that are SO GOOD they will change how you SPEAK

Mega Man! Mega Man!

Atomic Essay #2 : Learnings from the blip of life lived so far.

PLUNDER