Så galt kan det gå…

Hvor langt kan man faktisk kjøre for at det skal tilsvare utslippene vi sparer hvis alle i Norge sletter én epost?

Hva så med disse CO2-ekvivalentene?

Til slutt

--

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

More from Medium

Why CPQ Integration for Manufacturers Can’t Be Missed

Founder’s View — My Builder Meta-Festo (v 1)

[ENG] Researching Review : Engines of Fury

‘Creating history:’ How Alex Coppel won 2021 Nikon-Walkley Press Photographer of the Year