Så galt kan det gå…

Hvor langt kan man faktisk kjøre for at det skal tilsvare utslippene vi sparer hvis alle i Norge sletter én epost?

Hva så med disse CO2-ekvivalentene?

220 kWh tilsvarer altså ca 22 liter diesel. Med 2,66 kg CO2 per liter betyr det at bilen, med samme energiforbruk, vil slippe ut 58,5 kg CO2.

Til slutt

Uten å kaste meg veldig inn i “grønne datasentre i Norge”-debatten. La oss ta en titt på hvor mange epost vi faktisk kunne lagre, for at det skal tilsvare å kjøre Norge på langs, tur/retur, ti ganger.

--

--

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ola Thoresen

Ola Thoresen

Noe over gjennomsnittlig interessert. Kjentmann i IP- og nettverksjungelen, og jobber i nLogic AS.